Tabel 1 Doel, berekening en signalering van de financiële indicatoren

 

Doel

Berekening

Signalering

Solvabiliteit

Inzicht in de mate waarin instellingen op langere termijn aan hun verplichtingen kunnen voldoen

Eigen vermogen en voorzieningen: totaal passiva

Waarde ≤ 0,2

Liquiditeit

Inzicht in de mate waarin instellingen op kortere (<1 jaar) termijn aan hun verplichtingen kunnen voldoen

Vlottende activa: kortlopende schulden

Waarde ≤ 0,5

Rentabiliteit

Inzicht in de mate waarin baten en lasten elkaar in evenwicht houden

Resultaat gewone bedrijfsvoering: totale baten uit gewone bedrijfsvoering

Meerjarig < 0

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2012

Tabel 2 Aantal uitzonderingsrapportages over de verslaglegging 2011, per sector

Sector

Aantal rapportages

Aard onderwerpen

Primair onderwijs

232

waarvan: beleggen en belenen (132); VOG-verklaringen (44); wachtgeldbeleid (11)

Voortgezet onderwijs

75

waarvan: beleggen en belenen (35); regels Europese aanbesteding (27); VOG-verklaringen (17)

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

20

waarvan: Europese aanbesteding (11); VOG-verklaringen (9)

Hoger beroepsonderwijs

7

Europese aanbesteding

Wetenschappelijk onderwijs

6

waarvan: Europese aanbesteding (5)

Bron: DUO, 2012